Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


b{´¯IcmÀ; FbÀ C´y hnam\w Xncn¨nd¡n Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

Share
 

sImtWvSm«n: b{´¯IcmÀ IWvSXns\¯pSÀ¶v ]d¶pbÀ¶ FbÀ C´y hnam\w Xncn¨nd¡n. C¶se cm{Xn H¼Xn\v 420 bm{X¡mcpambn Icn¸qcnÂ\n¶p Pn±bnte¡p Xncn¨ hnam\amWv 20 an\n«n\Iw Xncn¨nd¡nbXv. XIcmÀ ]cnlcn¡m³ Ignbm¯Xn\m kÀhokv d±m¡n. 

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.