Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_mÀ ssek³kv: kÀ¡mÀ \bw Sqdnkw taJebv¡p Xncn¨Snsb¶v  Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

s\Sp¼mticn: ]pXnb _mÀ ssek³kv sImSpt¡sWvS¶ tIcf kÀ¡mcnsâ \bw hnt\mZk©mc taJebv¡p Xncn¨SnbmIpsa¶v tI{µ Sqdnkw kla{´n NncRvPohn. CXp kw_Ôn¨ A`n{]mbhyXymkw NÀ¨ \S¯n [mcWbnem¡psa¶pw At±lw ]dªp. hnam\¯mhf¯n hmÀ¯mteJIcpsS tNmZy§tfmSp {]XnIcn¡pIbmbncp¶p At±lw. tlm«epIÄ¡v kvämÀ ]Zhn am{XamWp tI{µkÀ¡mÀ \evIp¶Xv. _mÀ ssek³kv kwØm\¯nsâ A[nImc ]cn[nbnemsW¶pw a{´n hyàam¡n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.